Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο «Εμπειρογνώμονας Τεχνικής Υποστήριξης για το Νέο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής»

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΒΔΕΚΝ3-ΩΒ8

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται στο τηλ. 213 2063616-621 φαξ: 210 6910060, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ε. Καραντάνου, Γ. Καλπούνιας, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα.

 

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.pdf)Προκήρυξη1687 kB