Αναρτώνται, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2018, τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018

 

Συνολικά έξι (6) πίνακες και συγκεκριμένα:

101 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης: 4 θέσεις - Αναρτώνται δύο (2) πίνακες: Κατάταξης και Απορριπτέων 

102 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 2 θέσεις - Αναρτώνται δύο (2) πίνακες: Κατάταξης και Απορριπτέων 

103 ΥΕ Καθαριστριών - Καθαριστών: 2 θέσεις - Αναρτάται ένας (1) πίνακας: Κατάταξης (δεν υπάρχουν απορριπτέοι)

Τέλος, αναρτάται αλφαβητικός πίνακας όλων των συμμετεχόντων στη Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).