Το πρόγραμμα Ecopol (Δημόσια Σύμπραξη Καινοτομίας για καλύτερες πολιτικές και εργαλεία στήριξης της οικολογικής καινοτομίας) είναι ένα διακρατικό έργο διεθνούς εμβέλειας, στο οποίο συμμετέχουν 7 φορείς δημοσίου χαρακτήρα από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Σουηδία, Γερμανία, Φινλανδία, Αυστρία και Πορτογαλία). Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως στόχο να επιταχύνει την εφαρμογή των πολιτικών οικολογικής καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω του εντοπισμού αποτελεσματικών εργαλείων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο εξειδικεύεται στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση.
  • Ανάπτυξη «Πράσινου» Δημοσίου Συστήματος προμηθειών και αγοράς υπηρεσιών.
  • Διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές.

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Public Innovation Partnership for better policies and instruments in support of eco-innovation (Ecopol)

Διάρκεια Έργου

 

01.01.2011 – 31.12.2013

Προϋπολογισμός  Έργου

 

3.061.936 €

Προϋπολογισμός ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής

 

270.525,00€ (1η τροποποίηση)
Επικεφαλής Εταίρος

Επιστημονικό και Επιχειρηματικό Κέντρο Lahti – Φινλανδία (LahtiScienceandBusinessParkLtd)

Εταιρικό Σχήμα

 

 

  • Ελλάδα: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
  • Πορτογαλία: Οργανισμός Καινοτομίας, Οργανισμός Περιβάλλοντος
  • Σουηδία: Τεχνικό Ινστιτούτο Ερευνών
  • Γερμανία: Διαχείριση Έργων Julich
  • Αυστρία: Οργανισμός Ενέργειας Στυρίας
  • Φινλανδία: Επιστημονικό και Επιχειρηματικό Κέντρο Lahti
Ιστοσελίδα

http://www.ecopol-project.eu/

Προγράμματα