συγχρηματοδοτούμενο Π.Δ.Ε. περιλαμβάνει έργα τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει έργα στα πλαίσια:

 • του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης( ΚΠΣ ΙΙΙ)
 • των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
 • του Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000 -2006)
 • του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007 -2013)
 • του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007 -2013)
 • του Προγράμματος Αλιείας (2007 -2013) κ.α.

Το Π.Τ.Α. Αττικής έχει οριστεί υπόλογος διαχειριστής των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Π.Δ.Ε. τα οποία εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε.Π. Αττικής 2007 – 2013). Οι θεματικές και χωρικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν την στρατηγική του Π.Ε.Π. Αττικής 2007 - 2013 υλοποιούνται μέσω τεσσάρων (4) Αξόνων Προτεραιότητας . Ειδικότερα, η διάρθρωση του Π.Ε.Π. Αττικής έχει ως εξής:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
 1. Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας.
 2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.
 3. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης.
 4. Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών Περιοχών.
 5. Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής.