ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

8 μήνες

4

102

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

8 μήνες

2

103

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ

8 μήνες

2

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη προκήρυξη ΣΟΧ1/17 θα είναι από 10 έως και 19 Οκτωβρίου 2017

 

Συνημμένα εγγραφα:

Η ανακοίνωση της προκήρυξης, η οποία θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο τις επόμενες ημέρες.

Τα έντυπα της Προκήρυξης:

Αίτηση ΣΟΧ 6

Γενικό Παράρτημα συμβάσεων ΣΟΧ

Παράρτημα για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Παράρτημα για Γλωσσομάθεια 

Από τα γραφεία μας μπορείτε να παραλάβετε εκτυπωμένα τα ανωτέρω έντυπα της προκήρυξης.