Αναρτάται συν/να ο Ισολογισμός 2015 (περίοδος 1/1 - 31/12/2015) του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την ΣΟΛ ΑΕΟΕ και υπογράφεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.