Επεξηγείται συνοπτικά ότι:

1. το Παραδοτέο (Π1) της ΦΑΣΗΣ 1 («Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής της Περιφέρειας Αττικής») είναι: «Συνοπτική παρουσίαση βασικών θεμάτων αξιολόγησης οργανισμού της Περιφέρειας και προτάσεων προς υιοθέτηση».

2. Η ΦΑΣΗ 2 («Επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας») επιμερίζει τα παραδοτέα σε:

α. (Π2), όπου προσδιορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας, η διάρθρωση αυτών (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία) με τους αντίστοιχους τίτλους, αρμοδιότητες και έδρα κάθε μονάδας

β. (Π3), όπου προσδιορίζονται οι οργανικές θέσεις ανά μονάδα της Περιφέρειας, κατά κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα και βαθμό, του μόνιμου προσωπικού, του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι κατηγορίες και κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των.

3. Η ΦΑΣΗ 3 «Ανάπτυξη περιγραμμάτων θέσεων εργασίας» αναφέρεται στο Παραδοτέο (Π4), το οποίο θα ενσωματώνει στο σχέδιο Οργανισμού της ΦΑΣΗΣ 2 τα περιγράμματα θέσεων εργασίας του Νέου Οργανισμού.

Κατά συνέπεια, γίνονται οι παρακάτω αντικαταστάσεις:

Άρθρο 22 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, Σελ. 42

-το “Φ2/Π2” αντικαθίσταται από το “Φ2/Π2-Π3”

- το “Φ3/Π3” αντικαθίσταται από το “Φ3/Π4”

Άρθρο 23 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, Σελ. 42

-το “Φ2/Π2” αντικαθίσταται από το “Φ2/Π2-Π3”