Αναρτώνται τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1Α/2016

Ανά κωδικό θέσης δύο πίνακες: Κατάταξης και Απορριπτέων 

101 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης: 2 θέσεις

102 ΠΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις

103 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1 θέση

104 ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού: 3 θέσεις

105 ΤΕ Πληροφορικής: 2 θέσεις

106 ΥΕ Καθαριστριών - Καθαριστών: 2 θέσεις