Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. πρωτ 282/21-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

2. Το από 27/02/2019 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικών πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ανακοινώνει την ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ΄. 282/21-01-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5030984 και τίτλο «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ