Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. πρωτ 5862/21-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου

2. Το από 24/01/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης προσωρινών πινάκων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ανακοινώνει την ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5862/21-12-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ