Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

 

Α π ε υ θ ύ ν ε ι

 

      Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, συνολικά πέντε (5) ατόμων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984, του Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας τριάντα έξι  (36) μηνών,  ως εξής:

  1. Ένα στέλεχος (1) διαχείρισης φυσικού αντικειμένου.
  2. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Δημιουργική Οικονομία του Κλάδου RIS)
  3. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Γαλάζια Οικονομία του Κλάδου RIS)
  4. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών του Κλάδου RIS)
  1. Ένα (1) στέλεχος διοικητικής υποστήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κ. Θεόδωρου Μαραιδώνη (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2063707), με την σήμανση:

Για την υπ. αριθμ. 282/21-01-2019  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό ………, στο πλαίσιο της Πράξης Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 15:00 μμ

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναλυτικά η πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ      

 

Δημοσίευση της πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (ΚΕΚΠΑ_ΠρόσκλησηΕκδήλωσηΕνδιαφέροντος_FINAL.pdf)κεπκα1917 kB