Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. πρωτ. 4176/05-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου.
  2. Το από 29/10/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης προσωρινών πινάκων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ανακοινώνει την ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4176/05-10-2018  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 101.102.108.pdf)Πρ_101-102-108505 kB
Download this file (Μοριοδότηση προσωρινή Νέα Πρόσκληση.pdf)Προσ_Μοριοδότηση216 kB