Έχοντας υπόψη

  1. την αριθμ. πρωτ. οικ. 3184/06-8-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
  2. το από 08/10/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, δύο (2) εξωτερικών συνεργατών ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, για την υλοποίηση του έργου «E-Cool - Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem»

    Ανακοινώνει την ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 3184/06-8-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

    Αναλυτικά ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο

      

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Οριστικοί_Πίνακες_Κατάταξης ecool.pdf)oristikoi-ecool2183 kB