Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

 

Α π ε υ θ ύ ν ε ι

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική», του άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, συνολικής διάρκειας από ως εξής:
1. Ένα (1) Στέλεχος υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων
2. Ένα (1) Στέλεχος διαχείρισης του φυσικού αντικειμένου
3. Ένα (1) Στέλεχος διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου

συν/να η προκήρυξη

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-102-102-108.pdf)NEA101 2 81774 kB