Έχοντας υπόψη

1. την αριθμ. πρωτ 3592/06-9-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου,
2. το από 02/10/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου,

ΠΕ Φαρμακοποιού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Ραφήνας, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» του ΕΠ «Αττική 2014-2020»

Ανακοινώνει την ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 3592/06-9-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020».

Αναλυτικά οι πίνακες στο συνημμένο αρχείο.