Έχοντας υπόψη

  1. την αριθμ. πρωτ. οικ. 3592/06-9-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
  2. το από 02/10/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ΠΕ Φαρμακοποιού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Ραφήνας, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» του ΕΠ «Αττική 2014-2020»

    Ανακοινώνει την ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 3592/06-9-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020».

    Αναλυτικά ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο

 

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Οριστικοί_Πίνακες ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ SITE_Κατάταξης ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (3).pdf)Farmakopoios379 kB