Έχοντας υπόψη

  1. την αριθμ. πρωτ. οικ. 3184/06-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
  2. το από 24/9/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης δύο (2) εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «E-Cool - Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem» με το ΝΠΙΔ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως εταίρο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe.

Ανακοινώνει την ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 3184/06-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «E-Cool - Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem» με το ΝΠΙΔ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως εταίρο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe.

Αναλυτικά οι πίνακες στο συνημμένο αρχείο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Προσωρινοί_Πίνακες_Κατάταξης E - COOL.pdf)ecool1524 kB