Το Μοντέλο ενεργειών παρέμβασης, αποτελεί το μεθοδολογικό εργαλείο μέσω του οποίου θα καθοριστούν οι κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη καινοτομίας που επιδιώκεται στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα αντικείμενο του προσδιορισμού αποτελούν :

  • Η καταγραφή των κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτονται επαρκώς από τους υφιστάμενους φορείς
  • Ο εντοπισμός καινοτόμων δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν
  • Η μεθοδολογία δράσης που θα ακολουθούν τα εξειδικευμένα στελέχη της Δομής
  • Η υποστήριξη των καινοτόμων δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν
  • Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία παρέμβασης
  • Ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας

Προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του έργου, θα πρέπει να παρασχεθούν κατ’ ελάχιστον τα εξής:

  1. μελέτη και εκπόνηση μοντέλου ενεργειών παρέμβασης της δομής ΓΕΦΥΡΑ, με χρονικό ορίζοντα τα τρία έτη.
  2. επικαιροποιημένο πλάνο δράσεων με συγκεκριμένες προτάσεις και με αιτιολογημένο προσδιορισμό των δράσεων, ή κατηγοριών δράσεων, όσον αφορά στην κατηγορία και ομάδα ωφελούμενων στον τόπο και το χρόνο υλοποίησής τους, για τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.
Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Πρόσκληση_ΜΕΠ_SN_.pdf)Πρόσκληση_ΜΕΠ_SN_.pdf588 kB