Αντικείμενο της δαπάνης είναι η παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένη υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής στη σύνταξη και τη διαμόρφωση «Εργαλείου μέτρησης δεικτών εκροών-αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής που συνδέονται με το ΕΚΤ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – SocialNetwork Αττική» με κ.α: 2017ΕΠ08510118 και κωδικό ΟΠΣ 5017272 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020.

Το εργαλείο μέτρησης θα συμβάλει:

  • Στην έγκαιρη καταγραφή και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων και αναγκών.
  • Τον έγκαιρο σχεδιασμό και προγραμματισμό παρεμβάσεων βάση πραγματικών δεδομένων.

Την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την Προγραμματική

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Πρόσκληση_Δείκτες_SN_.pdf)Πρόσκληση_Δείκτες_SN_.pdf579 kB