Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Έχοντας υπόψη

1. την αριθμ. πρωτ 110/10-1-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

2. τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης στελεχών υποστήριξης με συμβάσεις μίσθωσης έργου,

για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020».

Ανακοινώνει

Την ανάρτηση τελικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τις κατηγορίες 100 - 101 - 102  - 104 - 106 - 107 στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 110/10-1-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020».

Αναλυτικά οι πίνακες κατηγοριών 100-101-102-104-106-107 στο συνημμένο αρχείο

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Τελικοί_Πίνακες_Κατάταξης_100_101_102_104_106_107.pdf)Τελικοί 100-1-2-4-6-7234 kB