09 / 02 / 2018

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Έχοντας υπόψη

1. την αριθμ. πρωτ 110/10-1-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου,

2. το από 8/2/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου,

για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020».

 

Ανακοινώνει την ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 110/10-1-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020».

Αναλυτικά οι πίνακες στο συνημμένο αρχείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνημμένα Αρχεία:
Download this file (Προσωρινοί_Πίνακες_Κατάταξης.pdf)Πίνακες Κατάταξης265 kB