Αναρτώνται τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017

Ανά κωδικό θέσης δύο πίνακες: Κατάταξης και Απορριπτέων 

101 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης: 4 θέσεις

102 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 2 θέσεις

103 ΥΕ Καθαριστριών - Καθαριστών: 2 θέσεις

Τέλος, αλφαβητικός πίνακας συμμετεχόντων στη Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2017